Periodisk information kapitaltäckning

För banken gäller enligt lag att hålla ett minimikapitalkrav, s k legalt krav, för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess, som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten, som koncentrationsrisker i kreditportföljen och ränterisker i balansräkningen etc.

Senaste rapporten

Kapitaltäckning 2021-06

Bilaga till kapitaltäckningsrapporten

Genomförandeordning