Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Södra Hestra Sparbank org.nr 528500-6408 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Södra Hestra Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

2019-06-30 Belopp i tkr 

 

Kapitalbas

 
Kärnprimärkapital     484 861
Supplemäntärkapital                0 
Total kapitalbas    484 861 
   
Riskvägda exponeringsbelopp  
Kreditrisker  2 142 532
Operativa risker enligt basmetoden     149 576 
Kreditvärdighetsjusterin              38 
Totalt riskvägt belopp 2 292 146
   
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker      
Exponeringar mot institut     119 113 
Exponeringar mot företag  1 075 039 
Exponeringar mot hushåll     711 485 
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter     134 002 
Fallerande exponeringar         3 435 
Exponeringar i form av säkerställda obligationer         9 280 
Aktieexponeringar       48 683 
Fonder       24 622 
Övriga poster       16 873 
Summa riskvägt belopp 2 142 532
   
Krav på kapitalbasens storlek  
Kärnprimärkapitalrelation  4,5% 
Primärkapitalrelation  6,0% 
Total kapitalrelation 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Kontracyklisk buffert  2,0%
Summa kapitalbaskrav  12,5%
   
Specifikation över buffertkrav   
Kapitalkonserveringsbuffert  2,5% 
Kontracyklisk buffert  2,0% 
Summa buffertkrav  4,5%
   
Kapitalrelationer  
Kärnprimärkapital / riskvägt belopp  21,15% 
Totalt kapital / riskvägt belopp  21,15%