Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Södra Hestra Sparbank org.nr 528500-6408 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Södra Hestra Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

2018-12-31 Belopp i tkr 

 

Kapitalbas

 
Kärnprimärkapital     490 455
Supplemäntärkapital                0 
Total kapitalbas    490 455 
   
Riskvägda exponeringsbelopp  
Kreditrisker  2 006 420
Operativa risker enligt basmetoden     149 576 
Kreditvärdighetsjusterin             288 
Totalt riskvägt belopp 2 156 284
   
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker      
Exponeringar mot institut     102 353 
Exponeringar mot företag     961 357 
Exponeringar mot hushåll     700 384 
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter     141 847 
Fallerande exponeringar         2 884 
Exponeringar i form av säkerställda obligationer         6 126 
Aktieexponeringar       50 469 
Fonder       23 756 
Övriga poster       17 244 
Summa riskvägt belopp 2 006 420
   
Krav på kapitalbasens storlek  
Kärnprimärkapitalrelation  4,5% 
Primärkapitalrelation  6,0% 
Total kapitalrelation 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Kontracyklisk buffert  2,0%
Summa kapitalbaskrav  12,5%
   
Specifikation över buffertkrav   
Kapitalkonserveringsbuffert  2,5% 
Kontracyklisk buffert  2,0% 
Summa buffertkrav  4,5%
   
Kapitalrelationer  
Kärnprimärkapital / riskvägt belopp  22,75% 
Totalt kapital / riskvägt belopp  22,75%