Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Södra Hestra Sparbank org.nr 528500-6408 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Södra Hestra Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

2019-03-31 Belopp i tkr 

 

Kapitalbas

 
Kärnprimärkapital     483 754
Supplemäntärkapital                0 
Total kapitalbas    483 754 
   
Riskvägda exponeringsbelopp  
Kreditrisker  2 033 286
Operativa risker enligt basmetoden     149 576 
Kreditvärdighetsjusterin            363 
Totalt riskvägt belopp 2 183 225
   
Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker      
Exponeringar mot institut     111 245 
Exponeringar mot företag     978 932 
Exponeringar mot hushåll     711 082 
Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter     133 176 
Fallerande exponeringar         1 725 
Exponeringar i form av säkerställda obligationer         6 117 
Aktieexponeringar       48 020 
Fonder       24 482 
Övriga poster       18 507 
Summa riskvägt belopp 2 033 286
   
Krav på kapitalbasens storlek  
Kärnprimärkapitalrelation  4,5% 
Primärkapitalrelation  6,0% 
Total kapitalrelation 8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Kontracyklisk buffert  2,0%
Summa kapitalbaskrav  12,5%
   
Specifikation över buffertkrav   
Kapitalkonserveringsbuffert  2,5% 
Kontracyklisk buffert  2,0% 
Summa buffertkrav  4,5%
   
Kapitalrelationer  
Kärnprimärkapital / riskvägt belopp  22,16% 
Totalt kapital / riskvägt belopp  22,16%